Algemene voorwaarden

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 augustus 2022.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 - Klachtenregeling
Artikel 14 - Aansprakelijkheid en schadevergoeding
Artikel 15 - Toepasselijk recht
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten;
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

LEF deco, Calle Almirante Ferrándiz 59, 29780 Nerja, telefoonnummer: 0034 699180373, e-mailadres: info@lefdeco.es, BTW-identificatienummer: (ES) E10631885.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument;
2. Mocht enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of niet afdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet aan.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet;
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen; of de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;  
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand na het versturen van het volledig ingevulde digitale bestelformulier door de consument;
2. De ondernemer bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling. Zolang de ontvangst van deze bestelling niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden;
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen;
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument;
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies;
3. Na annulering heeft de consument nogmaals 14 dagen om de producten te retourneren.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening;
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 9 - De prijs

1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en verpakkingsbelasting echter exclusief eventuele verzendkosten;
2. De prijzen als vermeld op de internetpagina van de ondernemer zijn bindend.

Artikel 10 - Conformiteit

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten;
2. De ondernemer verkoopt haar producten aan zowel consumenten als zakelijke klanten;
3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt;
4. De ondernemer levert bestelde producten uitsluitend in het vasteland van Spanje;
5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden;
6. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen;
7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer;
8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument;
9. De door de consument bestelde producten worden door een transporteur op het door de koper opgegeven afleveradres afgeleverd. Indien er bij aflevering niemand aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen zal de transporteur de bestelling eenmalig kosteloos op een later tijdstip nogmaals aanbieden en/of contact opnemen met de consument om een nieuwe afspraak te maken ten aanzien van de levering. Indien bij de tweede levering wederom niemand aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen zal de ondernemer voor de derde (en volgende) levering nogmaals bezorgkosten in rekening brengen;
10. Het minimale orderbedrag voor leveringen bedraagt € 50,-.

Artikel 12 - Betaling

1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden;
2. Bestellingen kunnen op de volgende manieren betaald worden:
  a. betaling met creditcard of debetcard;
  b. betaling via het Nederlandse betalingssysteem IDEAL;
  c. betaling via het Belgische betalingssysteem Bancontact;
  d. betaling d.m.v. bankoverschrijving;
  e. contant bij levering in Nerja en bij ophalen in de winkel LEF deco, Calle Almirante Ferrándiz 59 in Nerja.

Artikel 13 - Klachtenregeling

1. Indien de ondernemer onjuiste of het onjuiste aantal producten levert dient de consument per e-mail of contactpagina de ondernemer hiervan binnen 2 dagen na levering op de hoogte te stellen. Ondernemer overlegt vervolgens met de consument of de juiste producten alsnog nagezonden worden of de fout geleverde producten opgehaald worden;
2. Wanneer de consument een kapot product heeft ontvangen dient de consument per e-mail de ondernemer hiervan binnen 2 dagen na levering op de hoogte te stellen en dient de consument dit aan te tonen door middel van een foto. Na ontvangst en goedkeuring door de ondernemer zal de ondernemer , naar keuze van de consument, het aankoopbedrag van het betreffende product aan de consument retourneren, of het betreffende product zo spoedig mogelijk kosteloos naleveren;
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 2 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst per e-mail beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 2 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;                
4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Het is mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr)

Artikel 14 - Aansprakelijkheid en schade vergoeding

1. De ondernemer kan slechts aansprakelijk gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor risico nemen;
2. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden en consument vrijwaart de ondernemer tegen eventuele schadeclaims van derden. De ondernemer kan eveneens niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is veroorzaakt door de door de ondernemer ingeschakelde transporteurs of koeriersdiensten, tenzij deze schade aan opzet of grove schuld van de transporteur of koeriersdienst is toe te rekenen;
3. De ondernemer is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan de zaak- en/of personenschade.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Spaans recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop